آخرین اخبار

اخبار مهم

مردم کلاله مسیر هفت کیلومتری جاده کلاله به دوراهی  را درخت کاشتند.