آخرین اخبار

اخبار مهم

موتور محرکه توسعه یافتگی در هر کشوری نتیجه عمل و فکر نخبگان است. به عبارت دیگر توسعه یافتگی در کشور ارتباط مستقیمی با نخبگان دارد و معاشرت منطقی و سامان یافته میان نخبگان فکری و نخبگان ابزاری می تواند سرنوشت یک جامعه را تعیین کند. درهمین راستا و با توجه به اهمیت بحث نخبگان و به منظور آشنایی و شناسایی نخبگان جوان استانی برآن شدیم تا با یکی از این جوانان موفق گفتگویی ترتیب دهیم.

سندی که بعضی ها از آن به عنوان سند رد صلاحیت احتمالی نمایندگان استان گلستان در انتخابات آینده یاد می کنند.

سرپرست نیروی انتظامی شهرستان کلاله گفت: نباید با انتشار اخبار کذب و شایعه باعث کاهش احساس امنیت شهروندان شویم و نیروی انتظامی درصدد است تا برای جلوگیری و کاهش اثر اخبار کذب و شایعه، تعامل خود را با رسانه تقویت کند.

با توجه به شرایط بد جوی و نامناسب بودن جاده روستای قویجق، مادر باردار برای وضع حمل با تراکتور جابجا شد.