پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

مردم شهرستان کلاله در راهپیمایی 22 بهمن 98 فجر سلیمانی، با حضور پرشور خود در این راهپیمایی حماسه ای جدید خلق کردند.

به گزارش کلاله خبر، مردم شهرستان کلاله در راهپیمایی 22 بهمن و چهلمین روز از شهادت حاج قاسم سلیمانی با حضور پرشور خود حماسه ای بی نظیر خلق کردند.

kalalekhabar 1

kalalekhabar 2

kalalekhabar 3

kalalekhabar 4

kalalekhabar 5

kalalekhabar 6

kalalekhabar 7

kalalekhabar 8

kalalekhabar 9

kalalekhabar 10

kalalekhabar 11

kalalekhabar 12

kalalekhabar 13

kalalekhabar 14

kalalekhabar 15

kalalekhabar 16

kalalekhabar 17

kalalekhabar 18

kalalekhabar 19

kalalekhabar 20

kalalekhabar 21

kalalekhabar 22

kalalekhabar 23

kalalekhabar 24

kalalekhabar 25

kalalekhabar 26

kalalekhabar 27

kalalekhabar 28

kalalekhabar 29

kalalekhabar 31

kalalekhabar 32

kalalekhabar 33

kalalekhabar 34

kalalekhabar 35

kalalekhabar 36

kalalekhabar 37

kalalekhabar 38

kalalekhabar 39

kalalekhabar 40

kalalekhabar 41

kalalekhabar 42

kalalekhabar 43

kalalekhabar 44

kalalekhabar 45

kalalekhabar 46

kalalekhabar 47

kalalekhabar 48

kalalekhabar 49

kalalekhabar 50

kalalekhabar 51

kalalekhabar 52

kalalekhabar 53

kalalekhabar 54

kalalekhabar 55

kalalekhabar 56

kalalekhabar 57

kalalekhabar 58

kalalekhabar 59

kalalekhabar 60

kalalekhabar 61

kalalekhabar 62

kalalekhabar 63

kalalekhabar 64

kalalekhabar 65

kalalekhabar 66

kalalekhabar 67

kalalekhabar 68

kalalekhabar 69

kalalekhabar 70

kalalekhabar 71

kalalekhabar 72

kalalekhabar 73

kalalekhabar 74

kalalekhabar 75

kalalekhabar 76

kalalekhabar 77

kalalekhabar 78

kalalekhabar 79

kalalekhabar 80

kalalekhabar 81

kalalekhabar 82

kalalekhabar 83

kalalekhabar 84

kalalekhabar 85

kalalekhabar 86

kalalekhabar 87

kalalekhabar 88

kalalekhabar 90

kalalekhabar 91

kalalekhabar 92

kalalekhabar 89