پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کلاله در اجرای پروژه افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های زراعی گندم بنیان در بین پلاتفرم های دیم کشور رتبه اول را در سال زراعی 98- 97 کسب کرد.

به گزارش گلستان ما، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کلاله در اجرای پروژه افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های زراعی گندم بنیان در بین پلاتفرم های دیم کشور رتبه اول را در سال زراعی 98- 97 کسب نمود که در همین جهت از مهندس علی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و مهندس برزین مجری پروژه تقدیر بعمل آمد.

مهندس علی علی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلاله در این خصوص در گفتگو با خبرنگار ما گفت: هدف از اجرای این پروژه دستیابی به افزایش 25 درصدی عملکرد گندم با بومی سازی اصول و اجرای کشاورزی حفاظتی است در واقع افزایش و پایداری در تولید گندم بر رعایت اصول کشاورزی حفاظتی استوار است .

وی افزود: این پروژه بصورت متمرکز در طی پنج سال در مزرعه اراز قلی سلطانی شیخی در روستای قره تپه شیخ و مزرعه اقای حاجی محمد گرگانلی دوجی در روستای مالای شیخ که از کشاورزان پیشرو شهرستان کلاله است؛ انجام خواهد شد که در سال زراعی جاری سال دوم این پروژه اجرا گردید.

علیزاده تصریح کرد: در این پروژه آزمایشات مختلفی شامل بهینه سازی نظام های زراعی با استفاده از گیاهان جدید، ارزیابی لاین های امید بخش و ارقام مختلف شامل 19 رقم ،مدیریت علفهای هرز و بررسی علف کش در شرایط کشاورزی حفاظتی – بهینه سازی میزان بذر مصرفی گندم ، ارزیابی ماشین های مختلف کاشت در بقایای محصول قبلی، مدیریت تغذیه گندم و بررسی تعداد دفعات مصرف قارچ کش ها در حال انجام است.