پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

کشاورزان کلاله ای با کشت بذر جدید ستاره، 6.5 تن در هکتار از مزارع گندم خود برداشت کردند.

علی علیزاده در حاشیه برداشت گندم از مزارع شهرستان کلاله گفت: بذر ستاره امسال در 435 هکتار از مزارع کلاله کشت شد و میانگین تولید آن در هر هکتار حدود 6 و نیم تن است.

وی افزود: زودرس بودن، افزایش تعداد دانه در خوشه، مقاومت در مقابل خوابیدگی و پنجه زنی خوب از قابلیتهای رقم جدید است.  

پیش بینی می شود امسال حدود 145 هزار تن گندم از مزارع کلاله برداشت شود.