پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

اخبار مهم

همانطورکه مقام معظم رهبری نیز فرمودند، حضور مردم شهرستان کلاله همچون دیگر نقاط کشور در راهپیمایی 22 بهمن تماشایی بود.

 

kalalekhabar_ir_1.jpg


kalalekhabar_ir_10.jpg


kalalekhabar_ir_11.jpg


kalalekhabar_ir_12.jpg


kalalekhabar_ir_13.jpg


kalalekhabar_ir_14.jpg


kalalekhabar_ir_15.jpg


kalalekhabar_ir_16.jpg


kalalekhabar_ir_17.jpg


kalalekhabar_ir_18.jpg


kalalekhabar_ir_19.jpg


kalalekhabar_ir_2.jpg


kalalekhabar_ir_20.jpg


kalalekhabar_ir_21.jpg


kalalekhabar_ir_22.jpg


kalalekhabar_ir_23.jpg


kalalekhabar_ir_24.jpg


kalalekhabar_ir_25.jpg


kalalekhabar_ir_26.jpg


kalalekhabar_ir_27.jpg


kalalekhabar_ir_28.jpg


kalalekhabar_ir_29.jpg


kalalekhabar_ir_3.jpg


kalalekhabar_ir_30.jpg


kalalekhabar_ir_31.jpg


kalalekhabar_ir_32.jpg


kalalekhabar_ir_33.jpg


kalalekhabar_ir_34.jpg


kalalekhabar_ir_35.jpg


kalalekhabar_ir_36.jpg


kalalekhabar_ir_37.jpg


kalalekhabar_ir_38.jpg


kalalekhabar_ir_39.jpg


kalalekhabar_ir_4.jpg


kalalekhabar_ir_40.jpg


kalalekhabar_ir_41.jpg


kalalekhabar_ir_42.jpg


kalalekhabar_ir_43.jpg


kalalekhabar_ir_44.jpg


kalalekhabar_ir_45.jpg


kalalekhabar_ir_46.jpg


kalalekhabar_ir_47.jpg


kalalekhabar_ir_48.jpg


kalalekhabar_ir_49.jpg


kalalekhabar_ir_5.jpg


kalalekhabar_ir_50.jpg


kalalekhabar_ir_51.jpg


kalalekhabar_ir_52.jpg


kalalekhabar_ir_53.jpg


kalalekhabar_ir_54.jpg


kalalekhabar_ir_55.jpg


kalalekhabar_ir_56.jpg


kalalekhabar_ir_57.jpg


kalalekhabar_ir_58.jpg


kalalekhabar_ir_59.jpg


kalalekhabar_ir_6.jpg


kalalekhabar_ir_60.jpg


kalalekhabar_ir_61.jpg


kalalekhabar_ir_62.jpg


kalalekhabar_ir_63.jpg


kalalekhabar_ir_64.jpg


kalalekhabar_ir_65.jpg


kalalekhabar_ir_66.jpg


kalalekhabar_ir_67.jpg


kalalekhabar_ir_68.jpg


kalalekhabar_ir_69.jpg


kalalekhabar_ir_7.jpg


kalalekhabar_ir_70.jpg


kalalekhabar_ir_71.jpg


kalalekhabar_ir_72.jpg


kalalekhabar_ir_73.jpg


kalalekhabar_ir_74.jpg


kalalekhabar_ir_75.jpg


kalalekhabar_ir_76.jpg


kalalekhabar_ir_77.jpg


kalalekhabar_ir_78.jpg


kalalekhabar_ir_79.jpg


kalalekhabar_ir_8.jpg


kalalekhabar_ir_80.jpg


kalalekhabar_ir_81.jpg


kalalekhabar_ir_82.jpg


kalalekhabar_ir_83.jpg


kalalekhabar_ir_84.jpg


kalalekhabar_ir_85.jpg


kalalekhabar_ir_86.jpg


kalalekhabar_ir_87.jpg


kalalekhabar_ir_88.jpg


kalalekhabar_ir_89.jpg


kalalekhabar_ir_9.jpg


kalalekhabar_ir_90.jpg


kalalekhabar_ir_91.jpg


kalalekhabar_ir_92.jpg


kalalekhabar_ir_93.jpg


kalalekhabar_ir_94.jpg


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید