اخبار مهم

سه ماه از انتصاب نصرت برزگر به عنوان فرماندار کلاله می گذرد، اما هنوز هم صندلی معاونت فرمانداری کلاله خالی است.

یکی از مخاطبان سایت کلاله خبر از پیگیری 3 ساله خود برای تعویض تیرهای برق روستای حیدرآباد شهرستان کلاله، خبر داد.

اخیرا برخی از نمایندگان برای بدست آوردن حمایت روستاییان در هر محفل و مجلسی دم از حمایت از روستاییان می زنند.

پس از گذشت مدتی از آخرین تغییرات مدیریتی در شهرستان کلاله ، باز هم این روند با تغییر یکی از مدیریت های این شهرستان آغاز شد.

در سه سال اخیر مردم شهرستان کلاله شاهد از دست رفتن بسیاری از فرصت ها در عرصه های اقتصادی بودند، زخم هایی که مرهمی بر روی آنها گذاشته نشد!.