اخبار مهم

یکی از نمایندگان خواستار تغییر نام کارخانه سیمان پیوند گلستان به نام شهدای شهرستان گالیکش شد.

برخی، هنوز جوهر حکم  سمتشان خشک نشده به فکر استفاده از قدرت جایگاه خود شده اند.

عزل یک مسئول ظرف از کمتر از 12 ساعت بعد از انتصابش، مهمترین شنیده های سایت کلاله خبر می باشد.

علاوه بر اسماعیل تاجی، دو نفر دیگر نیز به عنوان گزینه های فرمانداری شهرستان مراوه تپه مطرح بودند؟.