اخبار مهم

با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی دارد، می طلبد که مسئولین و فرماندار کلاله در این زمینه اقدامات موثری انجام دهند و گفته ها را به عمل تبدیل کنند.

آیا برادر فرماندار کلاله وارد بازی دو سرباخت سیاست انتخاباتی می شود؟

با وجود اینکه ممکن است این کاندیداتوری در وجوه مختلف خود ، نوعی انتقام یا خودزنی یا سهم خواهی سیاسی تلقی شود ، نیازمند بذل توجه بیشتر به تبعات و پیامدهای گوناگون احتمالی ناشی از این مساله است تا منجر به بروز نتایج نامناسب و زمینه سازی برای برداشت های ناصواب از آن فراهم نشود .