اخبار مهم

با وجود اینکه ممکن است این کاندیداتوری در وجوه مختلف خود ، نوعی انتقام یا خودزنی یا سهم خواهی سیاسی تلقی شود ، نیازمند بذل توجه بیشتر به تبعات و پیامدهای گوناگون احتمالی ناشی از این مساله است تا منجر به بروز نتایج نامناسب و زمینه سازی برای برداشت های ناصواب از آن فراهم نشود .

از دیدگاه قوم ترکمن این دوره از انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که باید فردی اصلح به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.