اخبار مهم

برخی فرصت طلبان درصدد هستند تا از "فرصت" بدست امده به عنوان اهرمی برای بدست مقاصد خود استفاده کنند.

دانشگاه ازاد کلاله

درصورتی که دانشگاه ازاد کلاله زیر نظر دانشگاه ازاد ازادشهر برود، این امر موجب تضعیف جایگاه دانشگاه ازاد کلاله و کاهش قدرت عملیاتی مسئولین دانشگاه می شود.

طی روزهای گذشته شاهد نصب بنری در بیمارستان کلاله بودیم که به سرعت برچیده شد تا مردم به برخی از واقعیت ها پی نبرند و حتی شاید مخاطب این بنر هم برای اولین بار این بنر را در این سایت مشاهده کند.

طرح چند سوال برای پاسخگویی از محضر آیت الله نورمفیدی باعث واکنش عجیب و غیر منطقی برخی از به اصطلاح دوستداران اصلاح طلب آیت الله شد که این واکنش همراه با توهین و تهدید بود.