آخرین اخبار

اخبار مهم

نماینده سیستانی های با طرح سوال هایی از مردم خوزستان، برای قرار گرفتن نام آنها در صدر جدول رده بندی دلیل و مدرک خواست.

برادران عزیز سپاه، ما از شما گلایه داریم!. چرا که در لیله القدر,عده ای مزدور بی وطن را نفله کردید و با این عملتان دل خیلی ها را سوزاندید، مثل ملک سلمان.نکنید این کارها را! آمریکا را خوش نمی آید!.

نویسنده بر این باور است که انتصابات شایسته برگ برنده دولت روحانی در انتخابات سال 96 خواهد بود.

فضای مجازی بهترین ظرفیت برای تبدیل تهدیدات به فرصت ها و بالعکس آن است.

اینکه برخی از گروه ها و افراد سیاسی درصدد استفاده از فرصت به دست آمده برای تخریب سرپرست جدید آموزش و پرورش کلاله هستند، امری انکارناپذیر است و برخی از کارشناسان بر اینکه این موضودستخوش اهداف سیاسی است، تاکید دارند.