چاپ
دسته: پیگیری های سایت
بازدید: 1833

سرپرست و شهردار سابق شهر کلاله با اضافه کردن بندی در قراردادهای خود، از بی کار شدن نیروهای با سابقه شهرداری در جایگاه های سوخت، جلوگیری کردند.

به گزارش کلاله خبر، نمونه ای از قراردادهای بین شهرداری و پیمانکاران به این سایت رسید که در آن با اضافه شدن بندی، از بیکار شدن نیروهای با سابقه شهرداری در جایگاه سوخت جلوگیری می کند.

روندی که توسط رسول بامری شهردار سابق دوره چهارم شهرداری کلاله نیز ادامه یافت و برای حمایت از قشر کارگری، با پیمانکاران در قالب قراردادهایی اتمام حجت شد.

در این راستا و با توجه به اینکه طی هفته گذشته شاهد تغییر پیمانکار جایگاه های سوخت شهرداری در کلاله بودیم و با توجه به احساس خطری که کارگران از برکناری خود می کنند، می طلبد که عبدالحمید حق شناس شهردار جدید کلاله نیز این بند از قراردادهای پیشین را در قرار داد جدید لحاظ کند(تا احساس نشود که این شهرداری در صدد است با حذف این بند، این اجازه را  به پیمانکار جدید دهد تا این نیروها را برکنار  و نیروهای خاص جایگزین شوند و در اصل این شهرداری باعث بحران خانوادگی 6 خانواده باشد.) تا به این وسیله کارگران این جایگاه ها نیز بدون احساس خطر و به دنبال آن بحران خانوادگی، به ادامه کار خود در این جایگاه ها بپردازند.

به بند 13 قرارداد توجه شود:

gharardad1

gharardad